Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

01 – Báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2020 . 02 – Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2020 .

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT NĂM 2020

01 – Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét năm 2020 02 – Báo cáo tài chính văn phòng giữa niên độ đã được soát xét năm 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2020 Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2020

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2020 Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN