Điều Lệ - Quy Chế

Điều Lệ - Quy Chế

ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng  Kim Tây Nguyên .

THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Thay đổi điều lệ công ty .

ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CTC

Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động CTC

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CTC

Quy Chế Quản Trị CTC