Thông Báo

Thông Báo

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Thông báo thay đổi người công bố thông tin .

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ MẪY DẤU

Xin vui long xem chi tiết tại đây : Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp.

CBTT V/v ĐƯA CỔ PHIẾU CTC RA KHỎI DIỆN BỊ KIỂM SOÁT

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Công bố thông tin về việc đưa cổ phiếu CTC ra khỏi diện bị kiểm soát chuyển sang diện bị cảnh báo .

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – NGUYỄN VĂN MINH

Xin vui lòng xem chi tiết tịa đây : Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn  Văn Minh ngày 01/04/2021 .

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Ngô Thị Hồng Duyên.

TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-CTC ngày 01/04/2021 về Kế hoạch tổ chức Đại hộ cổ đông thường niên năm 2021 .

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN – PHAN THỊ THÙY DUNG

Xin vui lòng xem xem chi tiết tại đây : Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn – Phan Thị Thùy Dung .

XIN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯƠIC KIỂM TOÁN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Công văn số 19/CV/CTC ngày 22/03/2021 về việc xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán .

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN – MAI XUÂN HÀ

Xin vui lòng xem xem chi tiết tại đây : Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn – Mai Xuân Hà .

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN – PHAN THỊ THÙY DUNG

Xin vui lòng xem xem chi tiết tại đây : Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn – Phan Thị Thùy Dung .

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 2021 ( Đăng ngày 16 / 03 / 2021 )

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Thông báo số 05/TB-CTC Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021 của...

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐHCĐ 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Công bố thông tin đăng ký Đại Hội Cổ Đông năm 2021 của Công ty CP Gia Lai CTC

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ

Xin vui lòng xem chi tiết tai đây : Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ – Nguyễn Văn Minh

CBTT NGÀY BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC HỦY MẪU SỔ CỦ VÀ THAY THẾ MẪU SỐ MỚI

Xin vui lòng  xem chi tiết tại đây : Công bố thông tin ngày bắt đầu có hiệu lực hủy mẫu sổ củ và thay thế mẫu sổ mới : Sổ chứng nhận sở hữu cổ...

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU NIÊM YẾT BỔ SUNG

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Gia Lai CTC ( MCK : CTC )

BỔ SUNG MẪU SỐ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Bổ sung mẫu số chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Gia Lai CTC 

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Công bố thông tin chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Gia Lai CTC

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây  : Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành .

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN , NGƯỜI NỘ BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :  Báo cáo kết quả giao dịch trở thành cổ đông lớn ( sở hữu 5% trở lên số cổ phần ) và kết quả giao dịch cổ phiếu...