Thông Báo

Thông Báo

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Công bố thông tin chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Gia Lai CTC

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây  : Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành .

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN , NGƯỜI NỘ BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :  Báo cáo kết quả giao dịch trở thành cổ đông lớn ( sở hữu 5% trở lên số cổ phần ) và kết quả giao dịch cổ phiếu...

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN THAY ĐỔI LẦN THỨ 4

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :  Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 4

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 17

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : V/v Đăng ký chữ ký cuả Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị , Người đại diện pháp luật Công ty và chữ ký của Tổng Giám Đốc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01A/2020/BB.HĐQT ngày 16/07/2020 về việc thay đổi người đại diên pháp luật, Công Ty Cổ Phần...

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Thông báo V/v Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Thông báo V/v Thay Đổi Người Công Bố Thông Tin

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HĐ KIỂM TOÁN VỚI AASC

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HĐ KIỂM TOÁN VỚI AASC

THÔNG BÁO KÝ HĐ KIỂM TOÁN VỚI AASC

THÔNG BÁO KÝ HĐ KIỂM TOÁN VỚI AASC

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY CHIA CỔ TỨC 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY CHIA CỔ TỨC