Thông Báo

Thông Báo

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ

V/v Đăng ký chữ ký cuả Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị , Người đại diện pháp luật Công ty và chữ ký của Tổng Giám Đốc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01A/2020/BB.HĐQT ngày 16/07/2020 về việc thay đổi người đại diên pháp luật, Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC trân trọng công bố thông...

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Thông báo V/v Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo V/v Thay Đổi Người Công Bố Thông Tin

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HĐ KIỂM TOÁN VỚI AASC

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HĐ KIỂM TOÁN VỚI AASC

THÔNG BÁO KÝ HĐ KIỂM TOÁN VỚI AASC

THÔNG BÁO KÝ HĐ KIỂM TOÁN VỚI AASC

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY CHIA CỔ TỨC 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY CHIA CỔ TỨC