Báo Cáo Thường Niên

Báo Cáo Thường Niên

Báo cáo thường niên 2023

Báo cáo thường niên 2023. >> File đính kèm: tại đây.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

ên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY – BÁN NIÊN 2022

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Báo cáo thường niên năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Báo cáo tình hình quản trị công ty cuối năm 2021 .

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY – BÁN NIÊN 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021 .

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Báo cáo thường niên năm 2020 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 2020

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC năm 2020

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2020

Báo Cáo Quản Trị Bán Niên Năm 2020 Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC