Cáo Bạch

Cáo Bạch

Giải trình nguyên nhân các vi phạm công bố thông tin và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch .

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CP RIÊNG LẺ SỐ 01CK/2020/BC-CTC

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01CK/2020/BC-CTC .

GIẢI TRÌNH CHÊNH LÊCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN BCTC QUÝ III NĂM 2020

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : 01 – Giải trình chênh lệch doanh thu và lợi nhuận BCTC tổng hợp quý III năm 2020. 02 – Giải trình chênh lệch doanh thu...

GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN NGOẠI TRỪ BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC Tổng hợp đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020 Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC Riêng đã kiểm toán 6...

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN BCTC

01 – Giải trình chênh lệch doanh thu & LN trên BCTC tổng hợp Qúy II năm 2020 so với BCTC TH Qúy II năm 2019 02 – Giải trình chênh lệch doanh thu & LN trên...

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị Và Ban Kiểm Soát

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM HĐQT VÀ BAN TGĐ

Đơn xin từ nhiệm Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH 2016

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH 2016