Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Xin vui lòng xem chi tết tại đây : Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ/HĐQT ngày 05/05/2021 về việc thông qua phương án điều chỉnh sử dụng vốn thu được từ đợt...

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Nghị quyết Hội đồng quản trị

BỔ NHIỆM NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nghị Quyết HĐQT Số 02 V/v Bổ nhiệm người quản trị công ty

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ban hành quy chế công bố thông tin và người ủy quyền công bố thông tin

NGHỊ QUYẾT , QUYẾT ĐỊNH BẦU TRƯỞNG BAN BAN KIỂM SOÁT

1 . Nghị Quyết HĐQT Cty Cổ Phần Gia Lai CTC 2 . Quyết Định HĐQT Cty Cổ Phần Gia Lai CTC 3 . Biên Bản Họp Ban Kiểm Soát – Quyết Định Bầu Trưởng Ban Kiểm...