Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2. >> File đính kèm: tại đây. 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. >> File đính kèm: Tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. >> File đính kèm: tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên lần 3 – năm 2023

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên lần 3 – năm 2023. >> File đính kèm: tại đây.

Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 – năm 2023

Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 – năm 2023. >> File đính kèm: tại đây.

NQ hội đồng quản trị thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

NQ hội đồng quản trị thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. >> File đính kèm: tại đây.

Nghị Quyết 01/2024/NQ-HĐQT-CTC

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

Nghị Quyết 03/2023/NQ-HĐQT-CTC

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

Nghị Quyết 02/2023/NQ-HĐQT-CTC

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

Nghị Quyết 07/2022/NQ-HĐQT-CTC

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

Nghị Quyết 06/2022/NQ-HĐQT-CTC

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

Nghị Quyết 05/2022/NQ-HĐQT-CTC Thay Đổi Chủ Tịch HĐQT

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

Nghị Quyết 03/2022/NQ-HĐQT-CTC

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

Nghị Quyết 02/2022/NQ-HĐQT-CTC

        Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT-CTC về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.         Xin vui lòng xem chi tiết tại đây .

Nghị Quyết 01/2022/NQ-HĐQT-CTC

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐQT-CTC ngày 03/03/2022 về thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị , người đại diện theo pháp luật của công ty . Xin vui lòng xem chi tiết...

NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Xin vui lòng xem chi tết tại đây : Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ/HĐQT ngày 05/05/2021 về việc thông qua phương án điều chỉnh sử dụng vốn thu được từ đợt...

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Nghị quyết Hội đồng quản trị

BỔ NHIỆM NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nghị Quyết HĐQT Số 02 V/v Bổ nhiệm người quản trị công ty

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ban hành quy chế công bố thông tin và người ủy quyền công bố thông tin

NGHỊ QUYẾT , QUYẾT ĐỊNH BẦU TRƯỞNG BAN BAN KIỂM SOÁT

1 . Nghị Quyết HĐQT Cty Cổ Phần Gia Lai CTC 2 . Quyết Định HĐQT Cty Cổ Phần Gia Lai CTC 3 . Biên Bản Họp Ban Kiểm Soát – Quyết Định Bầu Trưởng Ban Kiểm...