Thông Báo

Thông Báo

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

THAY ĐỔI NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Thông báo thay đổi người phụ trách quản trị Công ty .

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :Tạm ngừng kinh doanh của các địa điểm kinh doanh gồm : Siêu thị Nam Gia Lai , Siêu thị Đông Gia Lai , Siêu thị Pleiku .

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỮ DỤNG VỐN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Báo cáo tiến độ sữ dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ .

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Giấy chứng nhận chứng khoán đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 19 tháng 05 năm 2021 .

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHƯNG KHOÁN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Thông báo điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán .

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Thông báo thay đổi người công bố thông tin .

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ MẪY DẤU

Xin vui long xem chi tiết tại đây : Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp.

CBTT V/v ĐƯA CỔ PHIẾU CTC RA KHỎI DIỆN BỊ KIỂM SOÁT

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Công bố thông tin về việc đưa cổ phiếu CTC ra khỏi diện bị kiểm soát chuyển sang diện bị cảnh báo .

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – NGUYỄN VĂN MINH

Xin vui lòng xem chi tiết tịa đây : Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn  Văn Minh ngày 01/04/2021 .

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Ngô Thị Hồng Duyên.

TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-CTC ngày 01/04/2021 về Kế hoạch tổ chức Đại hộ cổ đông thường niên năm 2021 .

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN – PHAN THỊ THÙY DUNG

Xin vui lòng xem xem chi tiết tại đây : Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn – Phan Thị Thùy Dung .

XIN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯƠIC KIỂM TOÁN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Công văn số 19/CV/CTC ngày 22/03/2021 về việc xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán .

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN – MAI XUÂN HÀ

Xin vui lòng xem xem chi tiết tại đây : Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn – Mai Xuân Hà .

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN – PHAN THỊ THÙY DUNG

Xin vui lòng xem xem chi tiết tại đây : Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn – Phan Thị Thùy Dung .

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 2021 ( Đăng ngày 16 / 03 / 2021 )

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Thông báo số 05/TB-CTC Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021 của...

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐHCĐ 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Công bố thông tin đăng ký Đại Hội Cổ Đông năm 2021 của Công ty CP Gia Lai CTC

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ

Xin vui lòng xem chi tiết tai đây : Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ – Nguyễn Văn Minh