Thông Báo

Thông Báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2023/QĐXXST-LĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP PLIEKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

THÔNG BÁO SỐ 455/TB-TLVA CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP PLIEKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2023

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

no image

THÔNG BÁO Vv ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN ĐẤU GIÁ KHÁCH SẠN TRE XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN ...

ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ VÕ THỊ THU THỦY – KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

QUYẾT ĐỊNH 532/QĐ-CTGLA VỀ VIỆC NGỪNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BẢN ÁN SỐ 01/2023/KDTM-ST CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP PLIEKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

THÔNG BÁO SỐ 02/TB-TLVA CỦA TÒA ÁN NHÂN DAN TP PLIEKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

THÔNG BÁO SỐ 1682/TB-TA CỦA TÒA ÁN NHÂN DAN TP PLIEKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

GIẤY TRIỆU TẬP SỐ 1677/GTT-TA CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP PLEIKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP PLEIKU VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ KÊ BIÊN , XỬ LÝ TÀI SẢN

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG NGUYỄN MẠNH HUỲNH – THÀNH VIÊN HĐQT

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC GIÁ CỔ PHIẾU GIẢM SÀN 05 PHIÊN

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG TRẦN NGỌC HOÀNG – THÀNH VIÊN HĐQT

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG NGUYỄN MẠNH HUỲNH – PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

GIẤY TRIỆU TẬP SỐ 1580/GTT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP PLEIKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

THÔNG BÁO 1509/NHNo.ĐGL-DN VỀ VIỆC XỮ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỂ THU HỒI NỢ VAY

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

THÔNG BÁO 1921/BIDV.GL-KHDN1 VỀ VIỆC TRẢ NỢ QUÁ HẠN

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỮ DỤNG VỐN CHO ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...