Điều Lệ - Quy Chế

Điều Lệ - Quy Chế

Điều lệ và tổ chức hoạt động ban hành tháng 3/2024

Điều lệ và tổ chức hoạt động ban hành tháng 3/2024. >> File đính kèm: tại đây.

ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN 2022

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng  Kim Tây Nguyên năm 2022.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Quyết định số 02/2021/QĐ-HĐQT ngày 11/03/2021 về Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán Công ty Cổ Phần Tập...

ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng  Kim Tây Nguyên năm 2021 .

THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Thay đổi điều lệ công ty .

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Quy chế công bố thộng tin của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC .

ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC 2020

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :  Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động CTC

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CTC

Quy Chế Quản Trị CTC