Đại Hội Cổ Đông

Đại Hội Cổ Đông

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Biên bản họp của Ban Kiểm Soát năm 2021 .

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Gia Lai CTC .

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 – BỔ SUNG

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 bổ sung .

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Gia Lai CTT

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Nghị Quyết Và Biên Bản Đại Hộ Cổ Đông

THƯ MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thư Mời Họp Và Tài Liệu Đại Hộ Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐHCĐ NĂM 2020

Bản Công Bố Thông Tin ĐHCĐ Năm 2020

THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH ĐHCĐ NĂM 2020

Thông báo V/v chốt danh sách Đại Hội Cổ Đông năm 2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG GIALAICTC 2018

Hình Ảnh Đại Hội Cổ Đông Công Ty CP Gia Lai CTC 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017