NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

Ngày đăng: 21-04-2022 | 17:12 Chiều

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên .

  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 .
  • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 .
  • Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 .
    Xin vui lòng xem chi tiết tại đây