TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

Ngày đăng: 02-04-2022 | 14:42 Chiều

      Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 :

  • Thư mời cổ đông , nội dung chương trình Đại hội , Quy chế tổ chức Đại hội .
  • Các tờ trình Đại hội và báo cáo của Hội đồng quản trị , Ủy ban kiểm toán , Ban kiểm soát , Ban Tổng giám đốc công ty .
    Xin vui lòng xem chi tiết tại đây