Đại Hội Cổ Đông

Đại Hội Cổ Đông

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Nghị Quyết Và Biên Bản Đại Hộ Cổ Đông

THƯ MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thư Mời Họp Và Tài Liệu Đại Hộ Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐHCĐ NĂM 2020

Bản Công Bố Thông Tin ĐHCĐ Năm 2020

THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH ĐHCĐ NĂM 2020

Thông báo V/v chốt danh sách Đại Hội Cổ Đông năm 2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG GIALAICTC 2018

Hình Ảnh Đại Hội Cổ Đông Công Ty CP Gia Lai CTC 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017